• Exterior | 14 on Klein Constantia
  • Exterior | 14 on Klein Constantia
  • Garden Suite: Jacuzzi Suite | 14 on Klein Constantia
  • Deluxe Suite: Bathroom | 14 on Klein Constantia
  • Breakfast | 14 on Klein Constantia

Gästebewertungen